Druga obavijest

Sedmi kongres fizikalne i rehabilitacijske medicine Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
27. – 30. septembar 2018. , hotel “Mellain” Tuzla

Teme kongresa

  • Rehabilitacija muskuloskeletnih bolesti i povreda
  • Neurološka rehabilitacija
  • Pedijatrijska rehabilitacija
  • Balneoterapija
  • Slobodne teme

Uputstvo autorima

Radovi će biti prezentirani usmeno i u vidu postera. Trajanje usmenih predavanja pozvanih predavača 20 min. Usmene i poster prezentacije 7 minuta.
Pozvani predavači treba da pošalju rad in extenzo.
Obavještenje o prijemu i prihvaćanju Vašeg sažetka kao i načinu prezentacije (usmeno ili poster prezentacija) dobit ćete na Vašu E mail adresu.
Rok za prijavu sažetaka je 01.07.2018.

Uputstvo za pisanje i slanje sažetaka

Molimo Vas da se pridržavate sljedećih uputstava:
1.Sažetak pisati na jednom od službenih jezika BiH i na engleskom jeziku
2.Sažetak pisati na službenom obrascu, koji možete preuzeti ovdje: http://www.kongresfizijatarabih.com/wp-content/uploads/2018/05/abstract_model_bh.docx
3.Sažetak poslati na e-mail adresu:kongresfizijatara@ukctuzla.ba kao word dokument u prilogu
4.Sažeci mogu sadržavati najviše 300 riječi.Nije dopušteno korištenje slika i tablica
5.Times New Roman,font 12, prored 1,0
6.Naslov pisati velikim slovima, bold,Times New Roman
7. Napisati puno prezime i ime autora i svih koautora bez titula,ime nosioca rada podvući
8. U novom redu napisati instituciju/e,grad,poštanski broj i zemlju odakle potiču autor i koautori, e-mail adresu
9.Sažetak treba biti strukturiran (Uvod,Cilj,Materijal i metode,Rezultati,Zaključak,Ključne riječi)
10.Originalni sažeci neće biti lektorisani,za jezičnu i pravopisnu ispravnost odgovara autor

Uputstvo za izradu i izlaganje postera

Posteri će biti prezentirani u elektronskoj formi.
Možete pripremiti poster direktno u elektronskom formatu koristeći predloženi PowerPoint šablon, nakon toga ga snimite u pdf formatu, te pošaljite na gore predviđeni mail. Molim vas da obratite pažnju na instrukcije oko pripreme postera.
Uputstvo se može preuzeti na slijedećem linku: http://www.kongresfizijatarabih.com/wp-content/uploads/2018/09/Poster-urnek.pptx

Prijava za učešće na kongresu

Učešće na kongresu možete prijaviti putem registracionog formulara koji se nalazi na Web stranici
kongresa

Kotizacija

Kotizacija : 300 KM, uključuje učešće u stručnom programu, certifikat,koktel dobrodošlice,svečanu
večeru, kongresnu torbu sa svim pripadajućim materijalom, osvježenje na pauzama

Kongresni paket: 700 KM, uključuje kotizaciju i tri puna pansiona u hotelu “Melain”u dvokrevetnoj sobi.
Doplata za jednokrevetnu sobu: 50 KM po danu

Pasoši i vize – Pozivno pismo

Za boravak u Bosni i Hercegovini stranci moraju imati važeći pasoš,a za neke zemlje je potrebna viza.Za
informacije za izdavanje vize za boravak u BIH kontaktirajte najbližu ambasadu/konzulat BiH. Osobe
koje trebaju pozivno pismo za dobijanje vize za boravak u BiH,mogu se obratiti u pisanoj formi
Sekretarijatu kongresa,te navesti sve detalje.Ovaj poziv se izdaje u svrhu dobijanja vize i ne smatra se
službenom pozivnicom,koja pokriva troškove ili njihove dijelove.

Važni datumi:
Krajnji rok za slanje abstrakta:
01.07.2018.

Rezervacija smještaja i kotizacija
Mersiha Idrizović
GSM: + 387 61 810 431
E-mail: mersihaidrizovic@gmail.com

Ovlaštena turistička agencija za Srbiju
“Mondorama” d.o.o. Niš
E-mail: office@mondorama.rs

Kongresni sekretarijat:
Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju JZU UKC Tuzla
Trnovac bb
75000 Tuzla
tel:+387 35 303 143
e-mail:kongresfizijatara@ukctuzla.ba

Generalni sponzor:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *