PROGRAM 7. KONGRESA FIZIKALNE I REHABILITACIJSKE MEDICINE BOSNE I HERCEGOVINE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

Tuzla, 27.09. – 30.09. 2018. godine

Hotel “Mellain”

Četvrtak, 27.09.2018. godine

11.00 – 19.00          Registracija učesnika
19.00 – 20.00          Otvaranje kongresa
20.00 – 20.30          Koktel dobrodošlice
20.30                            Večera

Petak, 28.09.2018. godine

8.30 – 10.00          PEDIJATRIJSKA REHABILITACIJA  I dio

                                        Plenarna predavanja

8.30 – 8.50              Milena Stojčević-Polovina: Primarna i sekundarna prevencija kljenuti brahijalnog spleta u djece
8.50 – 9.10              Enis Šaban: Analiza hoda
9.10 – 9.30              Aleksandra Mikov: Poremećaj šeme hoda u dečjem uzrastu

                                        Usmene prezentacije
                                        Andrea Polovina: Prognoza cerebralnih pometnji – šta reći roditeljima?

                                        Diskusija

10.00 – 10.20          Sponzorisano predavanje (Abdi Ibrahim)
                                          Mirsad Muftić: Kombinovana medikamentozna i topikalna terapija vertebralnog bolnog sindroma

10.20. – 10.40         Sponzorisano predavanje (Mylan)
                                          Maida Zonić-Imamović, Mirsad Muftić : Savremeni pristup u terapiji bola uz Mylan

10.40. – 11.00         Kafe pauza

                                          PEDIJATRIJSKA REHABILITACIJA  II dio

11.00 – 12.30          Plenarna predavanja

11.00 – 11.20          Ajša Meholjić: Fizička aktivnost djece nakon operisane srčane anomalije
11.20 – 11.40          Azra Delalić: Uticaj  fizičke aktivnosti na kosti u razvoju
11.40 – 12.00          Emira Švraka: Bolna stanja djece s cerebralnom paralizom

                                          Usmene prezentacije
                                          Samra Pjanić: Uticaj Schroth terapije na izgled pacijenata sa idiopatskom skoliozom

                                          Diskusija

12.30 – 13.00          Sponzorisano predavanje Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” Banja Luka i Medtronic

                                          Tatjana Bučma; Ostoja Savić; Tatjana Bokšić: Dobrobit stimulacije kičmene moždine u tretmanu hroničnog bola – iskustva iz regiona

13.00 – 14.30          Ručak

14.30 – 16.15          REHABILITACIJA MUSKOSKELETNIH BOLESTI I POVREDA   I dio

                                          Plenarna predavanja

14.30 – 14.50          Milica Lazović: Uloga kineziterapije u tretmanu hroničnog bolnog lumbalnog sindroma

14.50 – 15.10          Gordana Stefanovski: Značaj TBS skora u procjeni kvaliteta kosti kod žena u menopauzi

15.10 – 15.30          Šahza Kikanović: Evaluacija bolesnika s psorijatičnim artritisom

                                          Usmene prezentacije
                                          Suada Mulić: Tretman postmenopauzalne osteoporoze parenteralnim Ibandronat-om – naša iskustva
                                          Vera Aksentić: Povezanost trabekularnog koštanog skora i mineralne gustine kosti  u lumbalnim pršljenovima kod žena u menopauzim
                                          Slavica Janković: Uticaj Tae Bo vježbi na promjene koštane mase u osoba sa osteoporozom
                                          Saša Miličević: Gabagamma u tretmanu osteoartritisa kolena

                                          Diskusija

16.15. – 16.30          Kafe pauza

15.30 – 16.45          POSTER PREZENTACIJE I dio

16.45. – 19.00          SLOBODNE TEME

                                          Plenarna predavanja

16.45 – 17.05          Ervin Sejdić: Rehabilitacioni inžinjering i tehnološke inovacije ekstremiteta u rehabilitaciji
17.05 –17.25          Narcisa Vavra-Hadžiahmetović: Rehabilitacioni programi i propriocepcija
17.25 –17.45          Mirsad Muftić: Kućna fizikalna terapija
17.45 –18.05          Asja Hotić–H.Efendić: Tretman limfoedema u okviru  palijativne njege

                                          Usmene prezentacije
                                          Sabina Sarić: Naša iskustva u liječenju limphedema i lipedema
                                          Dunja Barak: Lumbalna bol, iritabilni kolon i probiotici
                                          Edin Buljugić: “B protokol” pregleda pacijenta sa sindromom bolnih leđa naspram/vs  MRI ili CT radiološke dijagnostike

                                          Diskusija

20.00                             Večera

Subota, 29.09.2018. godine

8.30 – 10.00          NEUROLOŠKA REHABILITACIJA I dio

                                       Plenarna predavanja

8.30 8.50              Osman Sinanović: Brahijalna i lumbosakralna imunološki posredovana pleksopatija

8.50 9.10              Jean-Francois Mathe: Reproduktivnost i seksualnost, kako nakon povrede kičmene moždine

9.10 9.30              Maida Zonić-Imamović: Liječenje hiperaktivne mokraćne bešike

                                        Usmene prezentacije

                                        Vedran Milojević: Korelacija uputne dijagnoze sa dobijenim urodinamskim nalazom kod pacijenata sa simptomima disfunkcije urotrakta
                                        Renata Hodžić: Ultrasonografija kod ulnarnih kompresivnih neuropatija u području lakta

                                        Diskusija

10.00 – 10.20          Sponzorisano predavanje (Nobel)

10.20 – 10.30          Kafe pauza             

10.20 – 11.00          POSTER PREZENTACIJE II dio                

                               NEUROLOŠKA REHABILITACIJA II dio                                  

11.00 – 12.30          Plenarna predavanja

11.00 – 11.20          Žarko Bakran: Rehabilitacija osoba sa spazmom nakon moždanog udara

11.20 – 11.40          Amela Čičkušić: Kvalitet života nakon moždanog udara

                                        Usmene prezentacije

                                        Teodora Talić: Značaj kineziterapije udružene sa tredmil treningom kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću

                                        Sabina Branković: Metabolički sindrom-faktori rizika kranio-vaskualrnog insulta

                                        Diskusija

12.30. – 13.00          Sponzorisano predavanje (Amicus pharma)
                                        Mirsad Muftić: Medikamentozna i suportivna terapija osteoporoze

13.00. – 14.30          Ručak

14.30. – 16.15          BALNEOKLIMATOLOGIJA

                                        Plenarna predavanja

14.30– 14.50          Mine Karagule: Balneoterapija u reumatološkim bolestima, opšti aspekti i   skorašnji razvoj

14.50 – 15.10          Amila Kapetanović: Potencijal radon balneotherapije u redukciji oksidativnog stresa kao faktora rizika osteopotoze

15.10 – 15.30          Ćutović Milisav: Wellness – hedonistička moda ili biološka potreba čovjeka

                                        Usmene prezentacije

                                        Muris Pecar: Efikasnost balneo-fizikalnog tretmana pacijenata s bolnim ramenom

                                        Ešref  Bećirović: Speleoterapija kao poseban oblik klimatoterapije u napuštenim podzemnim rudnicima soli i slane sobe (haloterapija) na površini zemlje

                                        Diskusija

16.15  – 16.40          Sponzorisano predavanje (Krka)
                                        Amela Čičkušić: Tretman boli – nauka ili umjetnost

16.40 – 17.00          Kafe pauza

17.00  – 18.30          REHABILITACIJA MUSKOSKELETNIH BOLESTI I POVREDA II dio

                                         Plenarna predavanja

17.00 – 17.20          Dijana Avdić: Prevencija sekundarnae fragilne frakture-klinički put
17.20 – 17.40          Edina Tanović: Izazovi u rehabilitaciji nakon ugradnje endoproteze ramena

                                        Usmene prezentacije
                                        Tatjana Nožica: Fast –track pristup u rehabilitaciji nakon artroplastike koljena
                                        Dragana Dragičević – Cvjetković: Oporavak propriocepcije nakon rekonstrukcije prednjeg ukrštenog ligamenta koljena
                                        Sefo Haso: Anteriorna cervikalna mikrodiscektomija bez implantacije grafta – rezultati i ishod tretmana kod pacijenata sa diskus hernijom na jednom nivou
                                        Mirela Dizdarević-Husić: Oštećenje propriocepcije kod pacijenata sa osteoartritisom koljena

                                        Diskusija

20.30          Svečana večera

Nedelja, 30.09. 2018. godine

09.00 – 10.30           SLOBODNE TEME

Plenarna predavanja

9.00 9.20               Ksenija Miladinović: Starenje i vježbanje

9.20 9.40               Tatjana Nožica-Radulović: Ultrazvučna dijagnostika oboljenja krvnih sudova

9.40 10.00             Branka Marković: Mezoterapija u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji

10.00 – 10.20           Tamara Popović: Specifičnosti gerijatrijske rehabilitacije

                                           Diskusija

10.30 – 11.00           Zatvaranje kongresa

11.00                                                Sastanak Udruženja fizijatara FBiH

                                        POSTER PREZENTACIJE I dio , petak 28.09.2018.g.

15.30 – 16.45          Ekran 1

                                        NEUROLOŠKA REHABILITACIJA

  1. Guillain-Barre sy – značaj i rezultat rehabilitacionog tretmana
  2. Boškić Tatjana, Bućma Tatjana, Glogovac Kosanović Milkica, Šukalo Todorović Rajka

  1. Multidisciplinarni pristup u njezi pacijenata oboljelih od Lou Gehrigovove bolesti

Emir Bećirović, Majda Bešlagić, Ammar Brkić, Denis Mršić, Alma Mujić-Ibralić

  1. Značaj procjene komponente ”tjelesne funkcije” i komponente ”aktivnosti i učestvovanja”  u programima rehabilitacije kod pacijenata sa moždanim udarom

Aldijana Kadić, Narcisa Vavra- Hadžiahmetović

  1. Značaj Martin-Gruber anastomoze u elektromioneurografskim ispitivanjima

Renata Hodžić, Nermina Pirić, Adnan Burina

  1. Dijagnostička vrednost Hoffmann-Tinel i Phalen testa u dijagnozi sindroma karpalnog tunela

Hrković Marija, Lazović Milica, Filipović Tamara, Šarac Radović Diana, Bulatović Darko, Kostić Snežana

  1. Fizikalna terapija nakon povrede nerava- prikaz slučaja

Branka Babić, Vojo Buzadžija

  1. Efekti  transkranijalne galvanske stimulacije na depresiju nastalu nakon moždanog udara

Draško Prtina, Tatjana Bućma, Teodora Talić, Vojo Buzadžija

  1. Uspješnost treninga mokraćne bešike nakon moždanog udara

Šakota-Marić Slavica, Jovanović Biljana, Kadić Aldijana

  1. Analgetski efekat elektrostimulacije vaginalnom sondom kod neuralgije N. Pudendusa

Ibrulj-Mahmutagić Amra

  1. Neuropatski bol – prikaz slučaja

Dragana Okiljević Obradović,Branislav Katančević, Dušanka Predojević,Ivica Lalić

  1. Central cord syndrome, prikaz slučaja

Mulić Hadžiavdić Elmina, Zonić-Imamović Maida

  1. Specifične terapeutske metode u tretmanu lumbalnog bolnog sindroma: preliminarna istraživanja

Rabija Adžemović, Elvir Bijedić, Dženana Damadžić, Emir Tupković

 1. Repozicija hernije diska spinalnom manipulacijom

Ćebić Sead

BALNEOLOGIJA

 1. Terapeutske vrijednosti banjsko-klimatskog lječilišta banja “Guber” u Srebrenici

Ešref  Bećirović

 1. Komparacija efekata hidrokinezi terapije i fizikalne terapije na liječenje pacijenata sa lumbalnim bolnim sindromom

Senad Selimović, Džemka Karić          

15.30 – 16.45          Ekran 2

REHABILITACIJA MUSKOSKELETNIH BOLESTI I POVREDA

 1. Posterolateralna mikrodiscektomija kod cervikalnih hernija diska

Haso Sefo, Adi Ahmetspahić, Edin Hajdarpašić, Salko Zahirović

 1. Odloženo liječenje frakture glavice radijusa

Mirela Dizdarević-Husić, Adevija Imširović

 1. Plućne manifestacije u reumatoidnom artritisu kroz prikaze slučajeva

Alma Hajdarović-Đonlagić, Edin Jusufović, Suada Mulić Bačić, Mario Križić.

 1. Incidenca plućne tromboembolije tokom rehabilitacionog tretmana kod pacijenata nakon artroplastike kuka i intramedularne osteosinteze

Granić Amela, Drljević Sanja, Pojskić Dženeta, Pašagić Selma, Anisa Šećović-Čamdžić, Ćehajić Nerminka

 1. Efekti kineziterapije nakon ugradnje  endoproteze  kuka

Edina Tanović, Aldijana Kadić , Dževad Vrabac

 1. Shock wave treatment therapy of calcific shoulder tendinitis – case report

Popdimitrova-Mitrevska Irina, Dimovski Zoran, Dimovska Afrodita

 1. Od distorzije do gubitka funkcije – prikaz slučaja

Jelena Stanković

 1. Jačanje skeletnih mišića

Mirjana Durutović Mozetić, Branko Vujković, Maša Aleksić, Marijana Levićanin

 1. Efekti laseroterapije u terapiji osteoartritisa koljena

Konjić Asmir, Mulić-H.Abdić Elmina, Kikanović Šahza, Zonić-Imamović Maida

 1. Evaluacija bola i funkcije ručnog zgloba nakon preloma radiusa PRWHE upitnikom

Bašić Hava, Kapidžić-Bašić Nedima, Bogdanić Jelena

 1. Postoperativna kontraktura šake – izazov u rehabilitaciji – prikaz slučaja

Vučković Maja, Nožica- Radulović Tatjana, Milojević Vedran

 1. Sekundarna prevencija osteoporotičnih fraktura – prikaz slučaja

Ksenija Miladinović, Narcisa Vavra-Hadžiahmetović

 1. Praćenje  efekta  magnetoterapije  na  bol  i  funkcijsku sposobnost  pacijenata  s  osteoartritisom  koljena

Musić Adela, Musić Asim, Zonić-Imamović Maida, Imširović Adevija, Mujkanović Semir

 1. Komparacija ishoda rehabilitacionog tretmana kod pacijenta nakon ugradnje vještačkog kuka u prvih pet mjeseci 2017. godine u odnosu na prvih pet mjeseci 2018. godine.

Svjetlana Đozić, Aida Čengić, Amra Osmanagić, Sumeja Selimbegović

 

POSTER PREZENTACIJE II dio subota, 29.09.2018.g.

 

10.20 -11.00 Ekran I

PEDIJATRIJSKA REHABILITACIJA

 1. Limfedem u sindromu Klippel-Trenaunay- je li moguće kontrolisati otok kod male djece?

Bojinović-Rodić Dragana, Dragojević Sanja, Papić-Stevanović Đurđica, Popović LJiljana, Nikolić-Pucar Jelena, Živanić Dobrinka

 1. Najčešći deformiteti  lokomotornog aparata kod djece  oboljele  od  cerebralne  paralize

Ajša Meholjić, Amir Meholjić

 1. Procjena pokretljivosti kod djece sa cerebralnom paralizom prema kliničkom obliku

Aščerić Lejla, Delalić Azra, Karabegović Azra, Bijedić Asja

 1. Analiza posture u grupi dece predškolskog uzrasta

Durutović Mozetić Mirjana, Vujković Branko

 1. Važnost puzanja kod djece sa cerebralnim poremetnjama kretanja

Dominik Kljakić

 1. Neurofibromatosis tip I – Prikaz slučaja

Imširović Adevija, Delalić Azra; Mulić-Hadžiavdić Elmina, Dizdarević-Husić Mirela

Musić Adela

 1. Stanje uhranjenosti djece školskog uzrasta na području Opštine Banovići

Pirić Vahidin, Delalić Azra, Bijedić Asja

 1. Lesch-Nyhanov Syndrom, prikaz slučaja

Delalić Azra, Bijedić Asja, Aščerić Lejla, Halilbegović Emir

         

10.20 -11.00 Ekran II

SLOBODNE TEME

 1. Sertifikacija i akreditacija u CBR centrima u Republici Srpskoj

Nataša Tomić, Đurđica Stevanović-Papić

 1. Primjena rane rehabilitacije na odjeljenju  ginekologije i akušerstva  JZU bolnica“Sveti Apostol Luka“ Doboj

Hadžiavdić Aleksandra, Gavrić Nikola

 1. Ilustrativni eksperiment za uticaj  ECSW zvucnih branova kod pacijenta i kod osoba koje ga apliciraju

Bitovski Tole

 1. Motivacija-ključni faktor u rehabilitaciji politraumatiziranog pacijenta

Rehabilitacioni tok ˝Od kome do polumaratona˝, prikaz slučaja

Buljugić Edin, Bećirbegović Semin, Buljugić Emir, Buljugić Danijela, Lončar Mirjana, Alibegović Aldina, Gvozdenović Aleksandra

 1. Test 6 minuta hoda u pulmološkoj rehabilitaciji pacijenata sa hroničnom opstruktivnom bolesti pluća

Kutlešić Stević Snežana, Trivunović Sandra, Mandić Tijana, Budimić Dejan

 1. Kardiovaskularna rehabilitacija

Daniela Lončar, Emir Halilbegović, Elmina Mulić-Hadžiavdić

 1. Učestalost anksioznih i depresivnih ispoljavanja ličnosti kod pacijenata sa cervikalnim bolnim sindromom.

Trivunović Sandra, Dragičević Cvjetković Dragana, Đurašinović Brankica, Đurašinović Dragana

 1. Uspješnost magnetoterapije u liječenju pacijenata s lumbalnim  bolnim sindromom
 2. Emira Švraka, Muris Pecar, Bakir Katana, Samir Bojičić, Ivan Beljan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *